top of page

Digitale wettenbundel niet (altijd) toegestaan

Grote overwinning: het CBE van de Vrije Universiteit heeft geoordeeld dat het gebruik van de digitale wetten- en arrestenbundel in zijn huidige vorm niet was toegestaan bij een tentamen*. Dit oordeel volgt naar aanleiding van een zaak dat ik op eigen titel aanhangig heb gemaakt.


Het betrof het tentamen Contractenrecht van september 2023. Bij dit tentamen was het alleen toegestaan om de digitale wettenbundel te gebruiken, waarbij het gebruik van de fysieke bundel verboden was. Ook de arrestenbundel moest digitaal geraadpleegd worden. Normaliter mogen studenten vooraf aan het tentamen tabjes met wetsartikelen toevoegen in de wettenbundel en er mag, ook in de arrestenbundel, onderstreept en gearceerd worden. Dit was echter niet mogelijk in de digitale variant.


Het Huishoudelijk Reglement Regels & Richtlijnen 2023-2024 van de rechtenfaculteit vermeldt het volgende, onder bijlage 1 punt 6 en 7:

• In de wettenbundel is het toegestaan om (eigen) tabjes op te nemen, hierop mag een verwijzing staan naar een wetsartikel (juncto’s), geen trefwoorden. Het is niet toegestaan om iets in de wettenbundel te schrijven, deze dient volledig schoon te zijn (geen trefwoorden, juncto’s, wel onderstrepingen en markeringen); na aanvang van het tentamen zal hierop gecontroleerd worden.


• Indien het gebruik van een jurisprudentiebundel is toegestaan tijdens een tentamen, mogen daarin (eigen) tabjes worden opgenomen waarop de naam van de uitspraak staat vermeld, maar geen verwijzingen naar wetsartikelen en geen trefwoorden. Het is niet toegestaan om iets in de jurisprudentiebundel te schrijven, deze dient volledig schoon te zijn (geen trefwoorden, wetsartikelen, wel onderstrepingen en markeringen); na aanvang van het tentamen zal hierop gecontroleerd worden.


De examencommissie treedt op als verweerster in het geding. Zij stelt dat deze regels enkel geldt voor fysieke bundels en dat er geen regels zijn gegeven voor de digitale variant. Het CBE gaat daar niet in mee. Zij stelt dat de digitale bundels wel ingevoerd mogen worden, maar dat daarbij wel voor gezorgd moet worden dat studenten bovenstaande zaken kunnen opnemen voorafgaand aan het tentamen. 


Het ligt voor de hand dat voor het vak contractenrecht een derde kans wordt georganiseerd, waaraan alle kandidaten kunnen deelnemen. Naar schatting zijn er zo’n 500 kandidaten voor wie dit nu wordt geregeld. Het verzoek is daartoe ingediend. Mocht het besluit negatief zijn, dan zullen waarschijnlijk meer studenten beroep instellen dan eerst is gedaan; als één schaap over de dam is, volgen er meer. Bovendien werd de uitspraak gegeven zeven werkdagen voordat de herkansing plaatsvond. Een dag later had de vakcoördinator halsoverkop besloten dat de fysieke bundels toegestaan werden en dat de digitale bundels beschikbaar bleven. Studenten waren niet blij met deze gehaaste beslissing, want er was nog beperkt ruimte om de bundels voor te bereiden op het tentamen, naast de voorbereiding op de andere tentamens die deze week plaatsvonden. De R&R stelt dat de precieze tentamenstof minstens een maand van tevoren bekend moet zijn (art. 6 lid 1). Of de vorm van de wettenbundel onder het begrip ‘tentamenstof’ valt kan nog een discussiepunt worden. *De uitspraak is nog niet openbaar. Zodra dat is gebeurd zal de link daarnaartoe geplaatst worden.


Comentários


bottom of page