top of page

 

Reglement

Algemeen
Artikel 1
 1. Aanbiedingen van dienstverleningen van de Stichting Studenten Steun bij Beroep & Bezwaar (hierna: de stichting) zijn van vrijblijvende aard.
  In termen van art. 6:219 lid 2 BW: herroeping van het aanbod kan nog onverwijld na de aanvaarding geschieden.
   

 2. ​De stichting zal een waarschuwing​ verlenen indien zij voornemens is een eenmaal in gang gezette samenwerking te beëindigen, tenzij voortzetting van de samenwerking redelijkerwijs niet langer in stand gehouden kan worden naar inziens van de stichting, hetzij in belang van de stichting en/of haar bestuurder(s), hetzij in belang van haar cliënt.
   

 3. Bijstand van de stichting is geheel op eigen risico, met in acht neming van de wettelijke voorschriften en normen omtrent aansprakelijkheid.
   

 4. De werkwijze van de stichting is ondersteunend van aard en is niet leidinggevend. De stichting neemt derhalve geen vertegenwoordiging van cliënten op.

Gebruik van geschriften van de stichting
Artikel 2​
 1. De door de stichting opgestelde geschriften moeten beschouwd worden als conceptversies, tenzij de stichting wat anders heeft meegedeeld.

 2. Bij conceptversies kunt u het geschrift zelf naar eigen inzicht aanpassen, elementen toevoegen en/of verwijderen.

 3. Gebruik van het geschrift is niet verplicht.

 4. Gebruik van het geschrift - of u deze in zijn geheel overneemt of niet - is geheel op eigen risico. Deze wordt eveneens niet mede-ingediend door de stichting, tenzij zij uitdrukkelijk anders heeft bepaald of voorgesteld.

 5. Mededelen dat u ondersteuning heeft gezocht bij de stichting is toegestaan.

 6. Voor vragen, opmerkingen en eventuele aanpassingen van het geschrift kunt u de bestuurder van de stichting benaderen via e-mail: a.jasper@studentenbezwaar.nl of via de aan u bekende contactgegevens.

Website
Artikel 3
 1. De stichting sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook (waaronder economisch nadeel), die verband houdt met (de directe en indirecte gevolgen van) eventuele onjuistheden, onvolledigheden, het gebruik van de op deze website beschikbare informatie (waaronder conceptdocumenten en tools), virussen op de website of server of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen.
   

 2. Behoudens de in, bij of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de stichting

bottom of page