top of page

Dedication For A Paid Vacation

Een examinator van de Vrije Universiteit is kennelijk op vakantie gegaan terwijl examens moesten worden beoordeeld.


Vooraf bekend

Studenten Bezwaar is door studenten geïnformeerd dat de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) een regeling heeft gecreëerd dat een tentamenvrije periode ingelast zal worden van 19 juli tot en met 16 augustus 2020. In deze periode hebben docenten en examinatoren drie weken het recht om geen tentamens na te kijken, een nakijkvrije periode, en deze drie weken mogen zij zelf inroosteren binnen dat tijdvak. Bijvoorbeeld om van 19 juli tot en met 8 augustus gebruik te maken van de drie vrije weken.


Op dinsdag 7 juli vond een tentamen plaats, en voor tentamens van de VU geldt doorgaans dat met 10 werkdagen de beoordeling bekend moet zijn bij de kandidaten. Dit betekent dat de beoordeling van dit vak 22 juli bekend had moeten zijn. Maar doordat de nakijktermijn drie dagen binnen de tentamenvrije periode viel, heeft de examinator van het vak, daags na het tentamen, aan zijn studenten meegedeeld dat zij hun beoordelingen pas uiterlijk 12 augustus kunnen verwachten.


Benadrukt dient te worden dat het een basisvak is en het moet voor een kandidaat voldoende zijn beoordeeld om te kunnen deelnemen aan het vervolgvak. Volgens de VU - ten tijde van de mededeling van de examinator - vindt de mogelijkheid om te kunnen intekenen voor dat vervolgvak al plaats op 20 juli. Ook bijvakstudenten en degenen die contractueel onderwijs volgen kunnen zich aanmelden voor het vervolgvak. Daarbij is er kennelijk een beperkte ruimte om deelnemers te kunnen toelaten voor dit vak.


Bijzonder belang

Het betekent dus dat de examinator door drie dagen, zich drie extra weken nakijkruimte heeft kunnen toe-eigenen, bovenop de gebruikelijke tien werkdagen nakijktermijn. Maar het geeft studenten van dit basisvak een onevenredige benadeling (ten opzichte van bijvoorbeeld contractuele deelnemers), doordat zij door de late beoordeling mogelijk een plek mislopen bij het vervolgvak, waardoor voorts studievertraging ontstaat. Naar aanleiding hiervan, en met toestemming van verschillende studenten, heeft de stichting de volgende e-mail gestuurd, met als doel om met een bemiddeling tot een oplossing te komen:


E-mail van Studenten Bezwaar

Geachte heer [examinator],Mijn naam is Anton Jasper, en ik bereik u in mijn hoedanigheid als bestuurder van Stichting Studenten Steun bij Beroep & Bezwaar (SSBB). Mij is door enkele studenten van het vak [betreffend basisvak] het e-mailbericht toegestuurd dat in de bijlage is toegevoegd. Er zijn naar aanleiding van die e-mail enige zorgen ontstaan omtrent de belangen van uw studenten en het zorgvuldig handelen van de universiteit. Dit zijn voorts de volgende punten:


1. Er is een vermoeden ontstaan dat misbruik wordt gemaakt van bureaucratie: wanneer de tentamenvrije periode drie dagen later zou vallen, dan kon de nakijktermijn niet met drie extra weken worden verlengd. De termijn zou dan uiterlijk 22 juli geweest zijn. Een toevoeging van drie extra weken aan de termijn - doordat enkel drie dagen in de nakijkvrije periode vallen - kan in dit geval als onnodig en disproportioneel worden gezien. Bovendien wordt het idee van misbruik versterkt doordat in de e-mail is opgegeven dat een docent recht heeft op drie weken vrij, terwijl aan die drie weken voldaan kan worden binnen 23 juli tot en met 16 augustus, ofwel binnen de nakijkvrije periode (zoals genoemd in de bijgevoegde e-mail).


Voor de goede orde: wij verwijten u er niet van dat u misbruik maakt, maar wij willen zo uiteenzetten waarom het idee van misbruik onder de studenten leeft.2. Ten tweede begrijp ik dat dit vak voor studenten voldoende moet zijn beoordeeld voordat zij mogen deelnemen aan een vak dat aankomend semester plaatsvindt. Er is kennelijk onzekerheid ontstaan voor veel studenten, nu zij in hun tentamenvrije periode niet kunnen weten of zij kunnen deelnemen aan dat vak, en hoe hun studievoortgang eruit zal zien. Dit kan ook eventueel van belang zijn voor hun studiekeuze. Ook begrijp ik dat de intekentermijn voor het aankomende vak vanaf 20 juli al begint. Het kan daardoor extra onzekerheid scheppen doordat het idee ontstaat dat er mogelijk geen voldoende plaatsen beschikbaar zijn tegen de tijd dat het nakijken is afgerond.


Om een persoonlijker voorbeeld erbij te betrekken: ik kreeg van [studentgegevens], een student van uw vak mee dat zij een tweede studie volgt aan [onderwijsinstelling]. Zij moet dus een wat gewichtiger plan maken dan de meeste, en voor haar acht ik het om die reden in het bijzonder van belang dat zij op tijd weet waar ze aan toe is.Ik mij kan indenken dat een docent gebruik wil maken een nakijkvrije periode, en dat is een initiatief waar wij achter staan. Maar de mededeling uit uw e-mail kan ook leiden tot onnodige en onevenredige onzekerheid onder de studenten. Wij, uw studenten en ik, hopen daarom dat de studenten meer gerustgesteld kunnen worden in deze situatie, waarbij hun belangen zorgvuldiger (lees: transparanter) in acht worden genomen. Wij hopen ook voor een rustige en niet onzeker zomerreces voor u en uw studenten.Alvast bedankt voor uw aandacht.


Vriendelijke groet,

Anton Jasper


Web: Studentenbezwaar.nl

E-mail: a.jasper@studentenbezwaar.nlAap uit de mouw?

Nog geen uur na de verzending antwoordde de examinator dat hij alleen naar derden inhoudelijk reageert als die een schriftelijke en uitdrukkelijke volmacht heeft gekregen van één óf meerdere studenten. Daarnaast vermeldde hij dat als studenten zich niet kunnen vinden in de nakijktermijn dat zij dat kunnen melden bij de examencommissie. De stichting heeft dezelfde avond terug geantwoord met de vraag of hij dan wel een reactie naar zijn studenten zou kunnen sturen; een probleem kan immers geconstateerd worden. Direct hierop kreeg Studenten Bezwaar een automatisch antwoord terug, namelijk dat de examinator vanaf dat moment - 11 juli - tot en met 26 juli afwezig was, en dat voor dringende zaken doorverwezen werd naar de secretariaat van de afdeling. Dit doet sterk de indruk wekken dat de examinator al vakantie is gaan vieren buiten de nakijkvrije periode om die 19 juli pas zou beginnen (hence the title: Dedication For A Paid Vacation). Uiteraard is Studenten Bezwaar van mening dat een examinator wel verlof moet kunnen nemen, maar ten tijde van een nakijktermijn ziet de stichting wel een noodzaak om een plaatsvervanger te regelen.


Wellicht zit daar nog het meest stuitende in: samengevat is de stichting driemaal doorverwezen. Eenmaal naar de examencommissie, vervolgens naar de secretariaat en er is verwezen naar de Studentenbalie. Deze laatste verwijzing ontving de stichting via het Instagram account van de VU, doordat er een 24 uurs-bericht op Instagram stond over het uitstel. Het meest stuitende is dan dat er geen verwijzing tussen zit naar een plaatsvervanger van de examinator. De stichting is bereid een zaak als deze voort te zetten, maar in dit geval leek onder de studenten geen animo te zijn om de zaak voort te zetten. Omdat de stichting haar werkwijze van steunende aard is en niet leidinggevend, is besloten dat mijn dienstverlening hier te staken.


Latere gebeurtenissen

Op vrijdag 31 juli, wanneer de examinator weer beschikbaar werd geacht, heeft de stichting middels e-mail aan de examinator gevraagd of er nog maatregelen zijn genomen om de studenten tegemoet te komen, om te controleren of er bijvoorbeeld inderdaad geen plaatsvervanger is geregeld. De e-mail is gestuurd onder vermelding dat dit bedoeld is voor deze blogpost. Tot op heden is er nog geen antwoord ontvangen.


Verder verdient nog vermeld te worden dat op 16 juli door de VU bekend is gemaakt dat de intekentermijnen zijn aangepast in verband met het coronavirus. Het was gebruikelijk, en vooraf verwacht, dat op eenzelfde moment ingetekend kon worden voor vakken van een heel semester. Maar het inteken moment is onbekend geworden voor de vakken van semester 1 die in periode 2 en 3 zouden plaatsvinden. Hieronder valt dus het vervolgvak in kwestie.


Het belang van de studenten is daardoor mijns inziens wel gedaald, tenzij het intekenen desondanks voor 12 augustus zal plaatsvinden. In elk geval acht ik het nog wel van belang dat examens zo spoedig mogelijk beoordeeld worden én op de momenten dat geregeld is dat dan het nakijken plaatsvindt. Mede met het oog dat er geen achterstallig bestuurswerk ontstaat voor de universiteit, dat weer andere gevolgen teweeg kan brengen. Bovendien vindt Studenten Bezwaar het van belang dat opgetreden wordt wanneer er disproportionele benadeling plaatsvindt door misbruik van de regels. En in dit geval was daar mogelijk sprake van door de nakijktermijn met drie weken te verleggen doordat drie dagen nakijktermijn binnen een vakantieperiode viel, een periode waar de examinator vrijwillig omheen had kunnen plannen.


bottom of page